Odbiór jakościowy

  • Odbiór jakościowy dokonywany jest przez Zleceniodawcę w chwili odbioru materiałów po wykonanej usłudze na terenie cynkowni lub w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą.
  • Jeżeli dokonanie odbioru jakościowego nie jest możliwe na terenie Cynkowni, Zleceniodawca dokona go najdalej w ciągu 2 dni od dnia odbioru materiału.
  • Niezgłoszenie ewentualnych wad w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z oświadczeniem Zleceniodawcy, że wydany mu materiał po wykonanej usłudze jest wolny od wad.
  • W przypadku wystąpienia wad powłoki, Wykonawca w przeciągu do 5 dni roboczych dokona oględzin reklamowanych wyrobów i uzgodni ze Zleceniodawcą sposób dalszego postępowania.
  • W przypadku wykrycia wad ukrytych powłoki cynkowej, podczas dalszego przerobu lub obróbki elementów, Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie umożliwić sprawdzenie stanu towaru.
  • Jeśli wada powłoki wystąpiła z winy Wykonawcy, wówczas naprawa powłoki zostanie dokonana w terminie do 14 dni roboczych lub innym terminie, ustalonym podczas oględzin.
  • Zgłoszenie przez Zleceniodawcę ewentualnych usterek należy dokonać w formie pisemnej, niezwłocznie po ich wykryciu, pod rygorem utraty praw gwarancji.

strzałka w górę
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X